DỊch vụ hỗ trợ xuất bản khoa học Scopus ISI

Dịch vụ hỗ trợ công bố khoa học trên Scopus ISI ISSN; Chúng tôi cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ từ giai đoạn lên ý tưởng cho đến, kết quả nghiên cứu định lượng hay công bố bài báo khoa học … Nhằm hỗ trợ các bạn cầm tay chỉ việc giúp các bạn hiểu được ý tưởng bài luận, hiểu được  ý tưởng bài nghiên cứu, Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ luận văn cao học, dịch vụ giúp đỡ hoàn thiện luận án tiến sĩ, dịch vụ hỗ trợ công bố khoa học đạt chuẩn Q4 trên Scopus . Hay các dịch vụ công bố khoa học khác.

CHÚNG TA TÌM HIỂU VỀ SCIMAGO LÀ GÌ ?

Nếu tác động khoa học được coi là liên quan đến số lượng chứng thực, dưới hình thức trích dẫn, một tạp chí nhận được, thì uy tín có thể được hiểu là sự kết hợp giữa số lượng chứng thực và uy tín hoặc tầm quan trọng của các tạp chí phát hành chúng. Các chỉ số SJR gán giá trị khác nhau để trích dẫn tùy thuộc vào tầm quan trọng của các tạp chí nơi họ đến từ. Bằng cách này, các trích dẫn đến từ các tạp chí rất quan trọng sẽ có giá trị hơn và do đó sẽ cung cấp uy tín hơn cho các tạp chí tiếp nhận chúng. Việc tính toán các chỉ số SJR cũng tương tự như Eigenfactor điểm , với các cựu dựa trên Scopus cơ sở dữ liệu và sau này trên Web of Science cơ sở dữ liệu , và có những khác biệt khác.

Việc tính toán chỉ số SJR được thực hiện bằng thuật toán lặp để phân phối các giá trị uy tín giữa các tạp chí cho đến khi đạt được giải pháp trạng thái ổn định. Thuật toán SJR bắt đầu bằng cách đặt một uy tín giống hệt nhau cho mỗi tạp chí, sau đó sử dụng quy trình lặp, uy tín này được phân phối lại trong một quy trình mà các tạp chí chuyển uy tín đạt được của họ cho nhau thông qua trích dẫn. Quá trình kết thúc khi chênh lệch giữa các giá trị uy tín của tạp chí trong các lần lặp liên tiếp không đạt đến giá trị ngưỡng tối thiểu nữa. Quá trình này được phát triển theo hai giai đoạn, (a) tính toán của Uy tín SJR ( PSJR) cho mỗi tạp chí: một biện pháp phụ thuộc vào kích thước phản ánh toàn bộ uy tín của tạp chí và (b) bình thường hóa biện pháp này để đạt được thước đo uy tín không phụ thuộc vào kích thước, chỉ số SJR .

Chỉ số Xếp hạng Tạp chí SCImago ( SJR ) là thước đo ảnh hưởng khoa học của các tạp chí học thuật chiếm cả số lượng trích dẫn mà một tạp chí nhận được và tầm quan trọng hoặc uy tín của các tạp chí nơi các trích dẫn xuất phát. SJR của một tạp chí là một giá trị số cho biết số lượng trích dẫn trung bình nhận được trong một năm được chọn trên mỗi tài liệu được xuất bản trong tạp chí đó trong ba năm trước. Giá trị SJR cao hơn có nghĩa là cho thấy uy tín tạp chí lớn hơn.
Chỉ báo SJR là một biến thể của thước đo trung tâm eigenvector được sử dụng trong lý thuyết mạng. Các biện pháp như vậy thiết lập tầm quan trọng của một nút trong mạng dựa trên nguyên tắc các kết nối đến các nút có điểm cao đóng góp nhiều hơn vào điểm số của nút. Chỉ số SJR đã được phát triển để được sử dụng trong các mạng trích dẫn tạp chí cực kỳ lớn và không đồng nhất. Nó là một chỉ số độc lập với kích thước và các tạp chí theo thứ tự giá trị của nó bởi “uy tín trung bình trên mỗi bài viết” của chúng và có thể được sử dụng để so sánh tạp chí trong các quy trình đánh giá khoa học. Chỉ báo SJR là một số liệu tạp chí miễn phí được lấy cảm hứng từ và sử dụng thuật toán tương tự như PageRank .

Ngoài ra, Chúng tôi còn hỗ trợ cung cấp và phân tích số liệu theo yêu cầu của khách hàng, nhận hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho các bạn hoàn làm luận văn cao học ( luận án tiến sĩ).  Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, nếu các bạn gặp khó khăn.